top of page

Privacyverklaring Gymnastiekvereniging Be-Quick

 

Gymnastiekvereniging Be-Quick te Strijen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van leden. De vereniging houdt zich bij de vereiste bescherming van de persoonsgegevens in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Gymnastiekvereniging Be-Quick heeft in art. 3 van haar Statuten het doel van de verenging omschreven als het (doen) bevorderen van het menselijk bewegen door het beoefenen van de gymnastiek, het onderhouden en uitbreiden van de kennis en oefening van al hetgeen waarop de gymnastieksport betrekking heeft en ten slotte het bevorderen van het onderlinge contact tussen de leden.

Deze doelen tracht de verenging te bereiken door onder meer oefening van de clubleden en jeugdclubleden te verzorgen, het organiseren van en deelnemen aan evenementen op het gebied van de gymnastieksport en al het overige wat het doel kan bevorderen.

 

De persoonsgegevens

Gymnastiekvereniging Be-Quick beheert en verwerkt de volgende persoonsgegevens van leden:

 • Voorletters/voornaam/tussenvoegsel/achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Adres

 • Postcode

 • Woonplaats

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Bankrekeninggegevens: IBAN + naam

 • Ingangsdatum lidmaatschap

 

Bovengenoemde persoonsgegevens zijn uitsluitend de gegevens die noodzakelijk zijn voor:

 • Het bijhouden van de ledenadministratie.

 • Het incasseren van de contributie.

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

 • Uitnodigingen voor wedstrijden, de ledenvergadering en informatie over acties.

 

Door genomen maatregelen is de bescherming van deze persoonsgegevens gewaarborgd.

De vereniging zal de persoonsgegevens in beginsel niet delen met andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

Verstrekking aan derden

Gymnastiekvereniging Be-Quick deelt de persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk met de volgende partijen:

 • Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU/DigiMembers.nl). Het delen van de persoonsgegevens met de KNGU is noodzakelijk voor verenigingsdoeleinden.

 • Het ledensysteem van de Rabobank

Binnen de EU

Er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan partijen welke buiten de EU gevestigd zijn.

 

Minderjarigen

Persoonsgegevens van minderjarigen worden enkel en alleen verwerkt als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zoals:

 • Alle personen die namens Be Quick van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen

 • Wij maken back-ups van persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij technische incidenten

 • Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van uw persoonsgegevens.

 

Beeldmateriaal

Tijdens de lessen en activiteiten kunnen foto’s en/of filmpjes gemaakt worden. Wij vinden het leuk om deze op de besloten facebookpagina te plaatsen. Hiervoor kunnen de leden wel of geen toestemming verlenen in het inschrijfformulier.

 

Rechten van de leden

Leden van de Gymnastiekverenging hebben de volgende rechten:

 • Inzage in de persoonsgegevens

 • Rectificatie van de persoonsgegevens

 • Verwijdering van de persoonsgegevens

 

Klachten en vragen

Mocht u een klacht of vraag hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Mailen kunt u naar secretariaat@gvbequickstrijen.nl

 

Indien er sprake is van een klacht waar wij onderling niet uitkomen, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

bottom of page